کابل گیتار سوندکو مدل 3030 طول 4 متر

بادمجانی
سرمه ای روشن
قهوه ای
مشکی
۶۳۰,۰۰۰ تومان

کابل گیتار سوندکو مدل 3030 طول 3 متر

بادمجانی
سرمه ای روشن
قهوه ای
مشکی
۵۷۰,۰۰۰ تومان

کابل گیتار سوندکو مدل 3030 طول 5 متر

بادمجانی
سرمه ای روشن
قهوه ای
مشکی
۶۹۰,۰۰۰ تومان

کابل استریو دو سر بنون سوندکو مدل 3030 طول 2 متر

بادمجانی
سرمه ای روشن
قهوه ای
مشکی
۷۳۰,۰۰۰ تومان

کابل میکروفن سوندکو مدل 3030 طول 3 متر

بادمجانی
سرمه ای روشن
قهوه ای
مشکی
۵۱۰,۰۰۰ تومان

کابل میکروفن سوندکو مدل 3030 طول 5 متر

بادمجانی
سرمه ای روشن
قهوه ای
مشکی
۶۹۰,۰۰۰ تومان

کابل استریو دو سر بنون سوندکو مدل 3030 طول 3 متر

بادمجانی
سرمه ای روشن
قهوه ای
مشکی
۸۸۰,۰۰۰ تومان